Tek Celsede Nasıl Boşanılır?

Evlilik birlikteliği devam edemeyen çiftler genelde dava açtırmak istediklerinde; boşanma sürecinin nasıl ilerleyeceği ve nelerin kaybedileceği hususlar önemli olabilmektedir. Boşanmada şayet evlilik birliğinin devam edemeyeceğine kanaat getirirse yüksek mahkeme, boşanma süreci erken sonuçlanır. Özellikle bu gibi sonuçlar anlaşmalı boşanma davalarında meydana gelebilmektedir. Çekişmeli olan davalarda ise(Tek tarafın boşanmak istememesi ve diretmesi durumunda) mahkeme kararı birlikteliğin bir müddet daha sürmesine yönelik olabilmektedir. Bu kapsamda sürecin uzaması muhtemel olmaktadır.

Devamını Oku

Çekişmeli Boşanma Davasının Anlaşmalıda Karar Kılınması

Çekişmeli boşanma davaları genelde yüksek mahkemece yada karşılık iki tarafın hür iradesine göre anlaşmalı davaya karar verebilmeleri muhtemel olmaktadır. Davanın seyri ve karşılıklı yaşanan durumlar dava üzerinde verilecek kararları etkilerken, tarafların süreci neticeye ulaştırmak istemesiyle boşanma davası anlaşma sağlanarak devam edebilmektedir. Aile mahkemesine sunmak zorunda oldukları protokol hazırlanmalıdır..

Devamını Oku

Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Olur?

Mahkeme kararı ile evliliğin sonlandırılmasını müteakip açılabilen mal paylaşımı davaları, evlilik süresince edinilmiş olan malların boşanmış eşler arasında eşit bir oranda pay edilmesi amacıyla açılmaktadır. Boşanma davalarının bitmesinden sonra açılabilmesi mümkün olan mal paylaşımı davalarının boşanma davaları ile aynı zamanda açılması durumunda, boşanma davasının sonuçlanması beklenmektedir. Yani, mal paylaşımı davaları ancak boşanma kararı kesinleştikten sonra görülebilmektedir.

Mal paylaşımı ile ilgili kuralların yer aldığı medeni kanunun yürürlüğe giriş tarihi 01.01. 2002 tarihidir. Bu tarihten önceki döneme tabi olan kurallar ile sonrasındaki sürede gerçekleşen boşanmalardaki mal paylaşım usulleri birbirinden farklıdır. Birinci dönem olarak kabul edilen 2002 tarihinden öncesinde edinilmiş olan mallar kimin üzerine kayıtlıysa mal o kişiye ait sayılır.

Devamını Oku

En Hızlı ve En Kolay Nasıl Boşanılır?

Evli çiftlerden herhangi biri tarafından evlilik birliğinin sonlandırılması amacıyla açılan boşanma davaları, uzun sürdüğü takdirde hem evli çiftleri, hem yakın aile fertlerini yıpratan süreçler yaşanmasına sebep olmaktadır. Uzun süren boşanma süreçleri özellikle çiftlerin ortak çocukları üzerinde önemli baskılar oluşturarak psikolojik rahatsızlıkların oluşumuna temel teşkil etmektedir.

Her bir aşaması yıpratıcı süreçleri kapsayan çekişmeli davalar boşanmayı zorlaştırdığı gibi, eşlerin her birinin yaşamını yeniden kurabilmesini de zorlaştırarak toplumsal yaraların açılmasına sebep olmaktadır.

Devamını Oku

Boşanmada Kadının Hakları Nelerdir?

Boşanma davaları evlilik birliğinin bozulması sonucunda çiftlerin evlilik birliğini sonlandırmak üzere yaptığı başvurular sonucunda görülmektedir. Boşanma davaları anlaşmalı veya çekişmeli olarak yapılabilmekte, dava süreçleri sonrasında kanunun öngördüğü çerçeveler içerisinde nafaka ve velayet kararları verilmektedir. Oldukça zorlu süreçler barındıran boşanma davaları, bazı hallerde her iki taraf için de önemli hak kayıplarıyla sonuçlanabilmekte, telafisi mümkün olmayan mağduriyetler yaşanabilmektedir. Özellikle kadın açısından oldukça zorlu geçen mahkeme süreçleri, haklarını bilmeyen kadınlar açısından çok daha önemli sonuçlar doğurabilmektedir.

Devamını Oku

İşten Çıkarılma Tazminatı Alma Şartları Nelerdir?

Tazminat, genel anlamıyla herhangi bir fiil veya haksız yapılan bir işlem sonrasında fiilden veya işlemden zarar gören kişinin zararlarının ödenmesi anlamına gelmektedir. Toplum yaşamını koruma altına alan yasalar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın işlerinden çıkarılan kişilerin hangi şartlarda ne tür tazminatlar alacağını da belirlemiş bulunmaktadır.  Buna göre, haklı gerekçelerle kendi isteğiyle işten ayrılan veya işverenin geçerli bir sebep ortaya koymadan işten çıkardığı kişiler,

Devamını Oku

Maaşını Alamayan İşçi Nereye Başvurmalı?

Çalışma yaşamını düzenleyen iş kanunu, işçi işveren arasında yaşanabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünü sağlamak adına düzenlenmiş bulunmaktadır. İş hayatında en sık karşılaşılan sorunlardan biri de ücretlerin süreklilik arz edecek şekilde geç ödenmesi veya ödenmemesi sebebiyle çalışanların mağduriyet yaşamalarıdır. Bu tür durumlar iş kanununun 24 maddesinde ahlak ve iyi niyet kuralarına aykırılık teşkil eden hallerin düzenlendiği fıkrada, işçi ücretlerinin ödenmemesini haklı fesih sebepleri arasında saymaktadır.

Devamını Oku

Tazminat Nedir?

Tazminat nedir dersiniz, Maddi ve manevi tazminat olarak iki başlık altında incelenen tazminat, kişi, kurum ve kuruluşların hukuka aykırı bir şekilde yapılan eylem veya işlemler sebebiyle gördükleri zararların telafi edilmesidir.

Maddi tazminatlarda kişilerin haksız eylemin oluşturduğu etki sebebiyle malvarlığında meydana gelen zararların giderilmesi söz konusu edilirken, manevi tazminat davalarında yine aynı hukuksuz işlem veya fiil sebebiyle bireyin üzüntü, keder ve yıpranma sebebiyle yaşamış olduğu manevi zararların telafisi amaçlanmaktadır. Maddi ve manevi tazminatın sağlanması adına açılan davalar ayrı ayrı açılabildiği gibi birlikte de açılabilmektedir.

Devamını Oku

Nafakanın Uyarlanması Davası

Evlilik birliğinin bozulması sonrasında bazı hallerde mahkemelerce verilen nafaka ödeme kararı, ilerleyen süreçlerde nafakanın artırılması veya azaltılması gibi taleplerle yeniden görülebilmektedir. Bu yönde açılan davalar genellikle, nafaka ödemekle yükümlü olan tarafın veya alacaklısının ekonomik durumlarında değişiklik olması halinde açılmaktadır. Bu tür davalar, nafakanın uyarlanması olarak adlandırılır. Uyarlama davalarının mahkeme tarafından kabul görmesi için, yasal düzenlemelere göre iradın artırılması veya azaltılması, tarafların mali durumlarının değişmiş olmasıyla mümkün olmakta ve hakkaniyetin bu değişimi gerektirmesi göz önünde bulundurulur.

Devamını Oku

İşten Çıkarılan İşçinin Hakları Nelerdir?

İş yaşamında işçi ve işveren arasında birçok sebebe bağlı olarak anlaşmazlıkların yaşaması mümkündür. İşverenler herhangi bir sebebe bağlı olarak işçiyle çalışmak istemeyebilir. Bu gibi durumlarda işveren, işçinin tüm hak edişlerini ve yasal haklarını karşılamak suretiyle işçi çıkarabilir. Bazı hallerde işverenin işçi haklarını gözetmeden de işten çıkarmayı tercih ettiği sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. İşverenlerin tek bir işçi veya toplu işten çıkarma gibi tercihlerine karşılık, işçilerin de yasayla belirlenmiş hakları bulunmaktadır. Yasa gereği iş kanununda belirlenerek iş hayatını düzenleyen hükümler, gerek işveren gerekse işçi tarafından uyulması gereken kurallar bütünüdür.

Devamını Oku